Promotie opties

Gratis en betaalde promoties

press here for english
Gratis opties:

Wil je niet betalen voor promoties op onze website en platformen of heb je daar geen genoeg geld voor dan bieden wij van Ondeugend Nederland je de optie voor gratis promotie. Uiteraard verwachten we hier afhankelijk van het aantal promoties wel tegenprestaties voor.

Denk niet gelijk aan hele gekke dingen want ondanks dat we ondeugend zijn hebben we natuurlijk wel manieren 😀 .

Hieronder zullen we de verschillende tegenprestaties omschrijven en de bijbehorende promoties;

Stap 1:
Alvorens we jou gratis gaan promoten verwachten we dat je onze social media profielen liked en volgt. Wij zijn actief op de volgende platformen:
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter en YouTube. Ga hier niet jezelf promoten en spammen, als iedereen dit doet wordt het chaos en dit wordt dan ook niet geaccepteerd en de berichten zullen verwijderd worden en eventueel ook de samenwerking met Ondeugend Nederland.

Stap 2: Meldt je aan voor gratis promotie via deze link. Selecteer de juiste velden en stuur ons een link naar een platform waar we je kunnen zien zoals bijvoorbeeld je Instagram, uiteraard zijn andere platformen ook prima.

Stap 3:
Als je onze profielen op de bovenstaande platformen heb geliked en gevolgd is het tijd voor stap 3. Om gratis gepromoot te worden op onze Facebook pagina, Instagram, TikTok en Twitter accounts vragen we je een filmpje op te nemen die we zullen plaatsen op onze YouTube kanaal.

De vragen bestaan uit een aantal persoonlijke basis vragen zoals wat je (artiesten) naam is, je leeftijd, wat je leuk aan je werk vind etc en wat erotisch gerelateerde vragen zoals wat je spannend vind in bed, je favoriete standje etc.

Niet hele extreme vragen, gewoon wat leuke en ondeugende vragen voor onze kijkers en jouw toekomstige volgers/fans. Je mag zelf bepalen wat je draagt maar we raden aan iets uitdagends zonder dat het de regels van YouTube overtreedt.

Stap 4: Wanneer de eerste 3 stappen voltooid zijn is het tijd voor je promotie. Maak je niet druk om de editing want dat zullen wij volledig doen. Enige wat jij hoeft te doen is ons een aantal uitdagende foto’s (min 5) sturen maar een filmpje waar je bijvoorbeeld erotisch danst of een TikTok trend is natuurlijk ook top!

Stap 5: Nadat wij alles van je hebben ontvangen gaan we voor je aan de slag. We maken een leuk bericht of filmpje op onze social media platformen en linken van daaruit naar je gewenste URL. Geef dus aan waar je wilt dat de mensen naar toegaan, of dat nu je OnlyFans, Chaturbate kanalen zijn of gewoon je social media profielen zoals IG etc..

Desgewenst plaatsen we je ook in onze modellen database geef dit alleen wel aan bij het aanmelden. Tevens plaatsen we je ook op onze website maar alleen als er op dat moment geen betaalde promoties actief zijn dus plaatsing op de website is geen garantie.

Free and Paid Promotions

Free options:

If you don’t want to pay for promotions on our website and platforms or you don’t have enough money for that then we at Ondeugend Nederland offer you the option for free promotion. Of course, depending on the number of promotions, we expect some compensation.

Don’t worry about needing to do crazy things because even though we are naughty we do have manners 😀 .

Below we will describe the different compensation options and the corresponding promotions;

Step 1:
Before we start promoting you for free we expect you to like, share and follow our social media profiles. We are active on the following platforms:
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter and YouTube. Do not promote yourself here and do not spam, if everyone does this it will become chaos, this will not be accepted and the messages will be deleted and possibly also the cooperation with Naught Netherlands.

Step 2: Sign up for free promotion using this link. Select the appropriate fields and send us a link to a platform where we can see you like for example your Instagram, of course other platforms are fine too.

Step 3:
If you have liked and followed our profiles on the above platforms it is time for step 3. To get promoted for free on our Facebook page, Instagram, TikTok and Twitter accounts we ask you to record a video that we will post on our YouTube channel.

The questions consist of some basic personal questions like what your (artist) name is, your age, what you like about your work etc and some erotic related questions like what you find exciting in bed, your favorite position etc.

Not very extreme questions, just some fun and naughty questions for our viewers and your future followers/fans. You may choose what you wear but we recommend something challenging without breaking any YouTube rules.

Step 4: When the first 3 steps are complete it’s time for your promotion. Don’t worry about the editing because we will do that completely. All you have to do is send us some challenging photos (min 5) but a video where you dance erotically or do a TikTok trend is also great!

Step 5: After we have received everything from you we will start working for you. We make a nice post or video on our social media platforms and link from there to your desired URL. So indicate where you want people to go, whether that’s your OnlyFans, Chaturbate channels or just your social media profiles like IG etc..

If desired we will also place you in our models database just indicate this when signing up. We also place you on our website but only if there are no paid promotions active at that time so placement on the website is not guaranteed.