Algemene Voorwaarden

Opgesteld op: 24 Februari 2022
for English go here

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://ondeugendnederland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ondeugend Nederland. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Bezoekers

 • De bezoeker waarborgt dat slechts de personen die bevoegd zijn om namens de bezoeker op te treden bekend zijn met de eventueel in te voeren (inlog)gegevens. Mits de bezoeker een werkelijk persoon is, garandeert de bezoeker dat alleen hij/zij persoonlijk bekend is met de (inlog)gegevens.
 • De bezoeker is, mits hier om gevraagd wordt verplicht om een werkend email adres op te geven op desbetreffende pagina’s en/of formulieren. Het email adres wordt vervolgens opgeslagen in onze beveiligde database en wordt eventueel gebruikt om bezoekers op de hoogte te houden van nieuws, mededelingen en eventuele acties. De bezoeker kan zich ten alle tijden laten uitschrijven van deze email lijst. In elke email vind u een link om dit te bewerkstelligen.
 • De bezoeker waarborgt de echtheid en de volledigheid van de aan de Ondeugend Nederland website verschafte informatie en gegevens. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor mogelijk aan hem verstrekte informatie en is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Het is niet toegestaan aan de bezoeker om gegevens afkomstig van de Ondeugend Nederland website aan derden over te dragen en/of in gebruik te geven. Indien de gegevens van de bezoeker door derden zijn verkregen is dit niet aan Ondeugend Nederland toe te rekenen, Ondeugend Nederland is niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Ondeugend Nederland is evengoed niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens foutief verschafte informatie door de bezoeker.
 • Het is de bezoeker nochtans verboden om alsmede met behulp van software, automatische middelen, alsook (proberen) toegang te krijgen tot de software, data en gegevens van Ondeugend Nederland. Mocht er een poging ontdekt worden dan wordt de bezoeker direct de toegang tot de website ontzegd en dragen wij alle verzamelde informatie over aan de autoriteiten.
 • De bezoeker is verplicht zich te houden aan alle nationale en internationale wetten en regelgeving.
 • In geval de bezoeker zich niet houdt aan de bovenstaande voorwaarden is Ondeugend Nederland gerechtigd om de bezoeker de toegang tot onze website te ontzeggen.
 • Gegevens en informatie worden nimmer aan derden verschaft!

Intellectueel eigendom

 • Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondeugend Nederland het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ondeugend Nederland.

Indien van toepassing:

 • Ondeugend Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://ondeugendnederland.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ondeugend Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan kunt u bovenaan de pagina de datum zien wanneer de meest recente versie is toegevoegd.